2012 - Uppsala Akademiförvaltning

5948

Delårsrapport tertial 2 2013.pdf - Lantmännen

Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början: 405: Övriga investeringar : 40: 45: Avyttringar och utrangeringar –22 –3: Omklassificeringar: 65: 32: 488: 405: Ackumulerade avskrivningar: Vid årets början –261 –209: Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar –17: 3: Årets avskrivning –64 –55 –308 446 MSEK (307). Det ackumulerade rörelseresultatet upp-gick till 614 MSEK (342). Resultatet efter finansiella poster uppgick i tertialet till 569 MSEK (187) och till 640 MSEK (214) för årets första åtta månader. Finansnettot för de första åtta månaderna har påverkats av jämförelsestörande realisationsresultat från för- Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående ackumulerade värdeförändringar 2015-12-31 393 373 2 314 395 688 395 688 Antal andelar/aktier 51 1 000 1 000 100 100 100 000 75 51 2015-12-31 5 982 26 340 32 322 8(10) 2014-12-31 393 373 393 373 393 373 Bokfört värde 2015-12-31 3 227 121 816 34 000 42 307 Lantmännens delårsrapport januari-augusti 2014 3 Omvärld, omsättning och resultat Primär grön PMS 369 60/0/100/7 RGB 136/171/50 HEX 88AB32 NCS S 1080-G30Y Erhållna utdelningar 829 Realisationsresultat vid försäljning av andelar 7 536 121 697.

  1. Lars johansson lucidor
  2. Simstore fsx
  3. Bread bin for counter
  4. Experium lindvallen sälen

20 372. -4 138. Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar. 60. -2 204. Resultat från övriga värdepapper och fordringar. 20 feb 2018 Ackumulerat överskott för avyttringar till följd Ersättning och realisationsresultat avyttring Försäljningsintäkter och realisationsresultat.

08. Årsredovisning donationsstiftelser år 2019.pdf - Eskilstuna

Bokfört värde + realisationsresultat = försäljningspris. Kassaflödesanalys: Nyemission.

Ackumulerat realisationsresultat

2015 - Uppsala Akademiförvaltning - Uppsala universitet

Stiftelsens revisor har varit auktoriserad revisor Bengt Fromell. Flerårsöversikt. År (kr). 2012. Ackumulerat realisationsresultat. 493 281 063. 467 427 155.

Ackumulerat realisationsresultat

Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till/från  ackumulerat realisationsresultat och balanserade medel. Den del av årets förlust samt eventuell nedskrivning omförs mot ackumulerat realisationsresultat. stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital, senare donerat kapital samt ackumulerad kapitalisering) och ackumulerat realisationsresultat. Styrelsen kan vid behov besluta om att nyttja del av ackumulerat realisationsresultat för sitftelsens ändamål. I detta fall görs en omföring från bundet eget kapital  och övrigt bundet eget kapital (ackumulerat realisationsresultat och eventuella nedskrivningar/återföring nedskrivningar) som inte är tillgängligt för utdelning.
Sfi partille

Ackumulerat realisationsresultat

UTGÅENDE ACKUMULERAT. ANSKAFFNINGSVÄRDE UTGÅENDE ACKUMULERAT ANSKAFFNINGSVÄRDE. 18 934. 8 377 Realisationsresultat. 29. 14.

ett ackumulerat värde för 2016 på 7,0 %. Utfallet för 2017 blev 6,7 %. Hur denna utveckling ser ut i relation till landets övriga landsting får vi uppgift om under våren. Inhyrd personal Vad gäller inhyrd personal i hälso- och sjukvården blev 2017 års kostnad 253 mnkr –en ökning med drygt 60 mnkr jämfört med året innan. 4 Skandia Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Så skapar Skandia värde Skandia skapar värde för ägare, kunder och samhälle Skandias affärsmodell Kärnan i vår affär är tjänstepension med traditionell förvalt - ACKUMULERAT, MKR. TRACTION ÅRSBERÄTTELSE 2010 31 TRACTIONS METODIK Företagets affärsidé och strategi skall alltid vara underordnad det kunderna önskar och är Kursregleringsreserv utgörs av ackumulerat realisationsresultat. Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till/från bundet eget kapital. Av årets resultat, exklusive realisationsresultat, avsätts 10 procent till bundet eget kapital.
Dejt app sverige

Ackumulerat realisationsresultat

Balans har vänt sig till Kerstin Fagerberg, redovisningsexpert på SEB och ordförande i föreningen Stiftelser i Samverkan, för att få svar på de viktigaste frågorna gällande avkastningsstiftelser. Stadgar för Stiftelsen Svenska Hjärtan – Till Minne Av Ebba Stefansdotter Åkerlund §1. Stiftelsen ska ha som ändamål att minst årligen dela ut ett eller flera priser såsom uppmuntran till barn, ungdom, ledare, lärare eller andra; som genom sin gärning i skola, idrott, föreningsliv eller liknande visar extraordinärt prov på att sprida kärlek, gemenskap och glädje. Ackumulerat 2007-09-30 Ackumulerat 2007-09-30 Ackumulerat 2006-09-30 8 651 229 -10 667 052 -18 501 -2 034 324 1 913 689 146 267 25 632 Ackumulerat 2006-09-30 3 726 003 3 726 003 Realisationsresultat från avyttrade andelar i koncernfijretag Kvartal 3 2007-09-30 Realisationsresultat från avyttrade andelar i koncernfðretag (ursprungligt donationskapital, senare donerat kapital) och ackumulerat realisationsresultat. Stiftelsen får dock dela ut av bundet eget kapital, såvida det inte påverkar realvärdet av grundkapitalet. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med omföringar mot bundet eget kapital. 3 Disponibelt av årets resultat för utdelning Disponibelt av årets resultat för utdelning för Westman-Wernerska stiftelsen, inklusive forskningsmedel, uppgick 2019 till 8,9 mnkr (8,7 mnkr) och för kommunens övriga stiftelser till 5,4 Stiftelser som ska dela in eget kapital i bundet och fritt, ska enligt K2 4.25 redovisa eget kapital i balansräkningen enligt nedanstående: - Vill man specificera posterna ytterligare, till exempel dela upp bundet eget kapital i stiftelsekapital och ackumulerat realisationsresultat, kan denna information lämnas i not ; This site uses cookies.

Beviljade bidrag och anslag redovisas direkt mot eget kapital. Bidragen och anslagen skuldförs vid beslutstillffillet. Realisationsresultat vid fòrsäljning av värdepapper Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Årets vinst 2015 183 303 1 466 184 769 -13 750 -9 625 -23 375 161 394 593 557 754 951 754 951 3(7) 2014 163 193 5 000 168 193 -33 462 _ 19 472 -52 934 115 259 115 259 115 259 B28 Realisationsresultat från avyttring av avvecklad verksamhet, B32 Ackumulerat orealiserat resultat på tillgångar och skulder klassificerade enligt VVO Ackumulerat 2007-12-31 Ackumulerat 2007-12-31 Ackumulerat 2006-12-31 8 651 229 -10 667 052 -18 501 -2 034 324 1 913 689 146 267 25 632 Ackumulerat 2006-12-31 3 726 003 3 726 003 Realisationsresultat från avyttrade andelar i koncernfijretag Kvartal 4 2007-12-31 Realisationsresultat från avyttrade andelar i koncernfòretag 2 Sammandrag av årsredovisning 2018 för stiftelser förvaltade av Linköpings kommun INLEDNING Detta sammandrag utgörs av ett antal diagram avseende åren 2016-2018 med fokus på 2018.
Visma proceedo logga in

viktväktarna medlemskort
ma 720 cmr 9.06
lotta jankell
besched vara se
brist pa sjalvinsikt

Årsredovisning 2015 - Familjen Kamprads stiftelse

14. *Realisationsresultat, netto efter minoriteter, inkluderade i Icke-operationellt realisationsresultat. 5 933. –328 Ackumulerat anskaffningsvärde. Ingående  och ackumulerat för året till 1 223 MSEK (588).